Corporate Core

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรม การเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

Contact Now

Our Team

We are ready team For a creating your Successful in the bird's nest industry

praneet c mccoy
Founder & CEO
Dr.Emran Khan
Business Developer
Prodip Cho
International law Director
DR.APIWAT JATA
Public Affairs Marketing Director

Our Adviser Board

DR.Isaresnuchit
Culture Southeast Asia Travel Expert
Assitant.Prof.Dr.Nopakhun
Culture Southeast Asia Architectures Expert
Prof(Hon).Dr.Wisut Sitchumkhom
Swiftlet's Breeding Farm & AI Technology Expert
Prof.Dr.Jakaria Khan
Health Economics & Blockchan Expert