วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างฟาร์มรังนก (Bird's nest Farm Construction Contractor) และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด มองหาโอกาสทางธุรกิจ ขยายและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะด้าน โดยได้มาตรฐานสากลและเป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ (Synergy) ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างฟาร์มรังนก (Bird's nest Farm Construction Contractor) ซึ่งตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหลากหลายมากขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจที่เน้นการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า ประกอบกับการบริหารงานที่ดี มีการควบคุมกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการบริหารและการจัดการโครงการก่อสร้างทีมีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐานสากล รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบต่างๆ ทั้งวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Call US Now

Architecture

89%

Building

58%

Construction

44%

Design

76%

Bird's nest Farm Renovate

64%

+1 (780) 904 7906

Contact With Us. We are the top Construction Company. NO.1 BIRD'S NEST FARM GUARANTEE WITH PORTFOLIO.

Our Features

WE ARE READY TEAM FOR A CREATING YOUR SUCCESSFUL IN THE BIRD'S NEST INDUSTRY

WHY CHOOSE US

20+ YEARS OF EXPERIENCE

BirdNestHousing team of professional industry specialists with over 20 years experience and a strong commitment to making sure we offer first class service.

QUALITY FOCUSED

Quality and design with the customer in mind. We pride ourselves on using the best — the best materials, the best building techniques and the best people. This simply provides the owners with the greatest return on their investment.

Best Customer Services

Providing clients a complete turn key service package. ValueBuild guides clients through every step of the building process, from design to material discussion, budget to site arrangements. We consider the details of a project from the start-up, preparing the way for a smooth and positive construction experience.

SWIFTLET'S BREEDING FARM EXPERTS

Bird's nest Breeding, Bird's nest Freeding,Increasing the number of Swiftlet & Nest to get 100 nests within 100 days.Enabling us to pay back within 2 years.

free maintenance : 1 year

free maintenance services for one year or have the bird's nest 100 rows

Our Adviser Board

WE ARE READY TEAM FOR A CREATING YOUR SUCCESSFUL IN THE BIRD'S NEST INDUSTRY

DR.Isaresnuchit
Culture Southeast Asia Travel Expert
Assitant.Prof.Dr.Nopakhun
Culture Southeast Asia Architectures Expert
Prof(Hon).Dr.Wisut Sitchumkhom
Swiftlet's Breeding Farm & AI Technology Expert
Prof.Dr.Jakaria Khan
Health Economics & Blockchan Expert